Terms & Conditions / Villkor

Distansavtalslagen
YOGA KALIKA (Health by Hellcat) följer distansavtalslagen vid köp online. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela YOGA KALIKA (Health by Hellcat) om han/hon ångrat sitt köp.

Observera att ångerrätten i distansavtalslagen inte gäller för:

* Om du vid köptillfället befinner dig i företagets lokal (gäller även köp via egen mobil/dator/surfplatta).
* Aktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, till exempel Workshops, Temaklasser och Intensivkurser.
* Om varan/tjänsten kostar mindre än 400SEK

Förhinder
Inga återbetalningar görs då sjukdom eller annan orsak hindrar kunden att delta.

Avgifter för samtliga kurser, temaklasser, workshops m.m återbetalas ej.
Bokningar för samtliga kurser, temaklasser, workshops m.m är ej ombokningsbara.
Tillgodokvitto för samtliga kurser, temaklasser, workshops m.m erbjuds ej.

Medlemsskap
Helårs-medlemskap, betalning per månad.
Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott den 27:e. Bindningstiden är 12 mån, därefter fortlöper medlemskapet med 1 månads uppsägningstid.
Helårs-medlemskap ger fri tillgång till samtliga öppna klasser.

Helårs-medlemskap, betalning total summa.
Medlemskapet debiteras i förskott och gäller i 12 mån. Därefter sägs medlemskapet upp automatiskt och kunden behöver själv förnya sitt medlemskap.
Helårs-medlemskap ger fri tillgång till samtliga öppna klasser.

Månadskort
Medlemskapet debiteras i förskott och gäller i 30 dagar från och med köptillfället. Kunden måste själv förnya sitt medlemskap efter att månadskortet löpt ut. Månadskortet ger fri tillgång till samtliga öppna klasser.

Klippkort x10
Ingen bindningstid. Debiteras i förskott. Korten är giltiga i 6 mån från och med köptillfället. Kunden väljer/bokar själv pass att spendera sina klipp på.

Betalning
Kunden debiteras via faktura med 14 dagars betaltid som skickas till av kunden angiven epost. Det går också betala via kort eller swish.

Vid utebliven betalning skickas en påminnelse med påminnelseavgift, med 3 dagars betaltid. Därefter skickas ärendet direkt till inkasso utan vidare förvarning.

In English:

The Distance Contracts Act

YOGA KALIKA (Health by Hellcat) follows the distance contract law when buying online. Provided that the service / training has not been started / activated, the customer is entitled to a refund of the amount paid for goods and services during the withdrawal period. Within 14 days from the time of purchase (the "withdrawal period"), a customer who is a private individual has the right to notify YOGA KALIKA (Health by Hellcat) in writing if he / she has regretted his / her purchase. Please note that the right of withdrawal in the Distance Contracts Act does not apply to:

* If you are at the company's premises at the time of purchase (also applies to purchases via your own mobile / computer / tablet).

* Activities performed on a specific day or during a specific period of time, such as Workshops, Theme Classes and Intensive Courses.

* If the product / service costs less than SEK 400 Prevents No refunds are made as illness or other reason prevents the customer from participating. Fees for all courses, theme classes, workshops, etc. are non-refundable.

Bookings for all courses, theme classes, workshops, etc. are not rebookable. Credit receipt for all courses, theme classes, workshops, etc. is not offered.


Full-year membership, payment per month. Membership is charged monthly in advance on the 27th. The binding period is 12 months, after which the membership continues with a 1-month notice period. Full-year membership gives free access to all open classes. Full-year membership, payment total amount. Membership is charged in advance and is valid for 12 months. Thereafter, the membership is automatically terminated and the customer needs to renew his membership himself. Full-year membership gives free access to all open classes.


Monthly card Membership is charged in advance and is valid for 30 days from the time of purchase. The customer must renew his membership after the monthly card has expired. The monthly card gives free access to all open classes.


Clip card x10

No fixation. Charged in advance. The cards are valid for 6 months from the time of purchase. The customer chooses / books passes to spend their clips on.


Payment

The customer is charged via invoice with a 14-day payment period which is sent to the customer's email (payment through card and swish is also possible). In the event of non-payment, a reminder will be sent with a reminder fee, with a 3-day payment period. The case is then sent directly to debt collection without further notice.